Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn-Việt Tất Cả Các Ngành Nghề, Biên Dịch...
Giá từ 150.000 đ
Nhận xào lại kịch bản Tiktok Trung
Giá cố định 80.000 đ
Kịch bản hài tình huống
Giá cố định 500.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt (các bài viết đăng website, sách,...
Giá cố định 50.000 đ