LinhNguyen1

Hiện giờ mình cần một extension web có thể phân loại và xem được nội dung của cookie Value
Xem nó đang thu thập những gì của trang web
Ngoài ra phải phân loại được cookies
Web extension, thu thập cookies, xem nội dung cookies, xem website hiện tại thu cái gì, dựa theo những tiêu chuẩn của Việt Nam và đánh giá có vi phạm gì không.

Dự Toán: 500.000 đ - 2.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 7 ngày
Hạn chót: 29/02/2024
Xem Thêm