Lập trình website

https://ketqua.net/ mình cần dev 1 trang tương tự, quan trọng là phần report, tracking của hệ thống.

Dự Toán: 2.000.000 đ - 8.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 5 ngày
Hạn chót: 09/01/2021
Thẻ tìm kiếm: lập trình website
Đã đăng trong
02/01/2021