React native Full stack

Mình cần 1 bạn làm dự án Full stack App sản phẩm, có giỏ hàng và thanh toán

Dự Toán: 5.000.000 đ - 15.000.000 đ
Hạn chót: 30/09/2020
Thẻ tìm kiếm: React native
15/09/2020