Tìm đơn vị làm App điều khiển có sẵn Back-end và thiết kế UI-UX

Chúng tôi đang tìm đơn vị Outsource - Freelancer có kinh nghiệm làm về app điều khiển thiệt bị thông minh trên hệ hành điều iOS và Android.
Hiện tại, chúng tôi đã có đầy đủ phần Back-end và thiết kê UI-UX.
Dưới đây là link giới thiệu về công ty chúng tôi:
https://www.youtube.com/watch?v=pbYzJCDJSSM

Dự Toán: 15.000.000 đ - 25.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 15 ngày
Hạn chót: 07/05/2021
Thẻ tìm kiếm: android, ios, IoT
Đã đăng trong
07/04/2021