Đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Giá cố định 1.700.000 đ