Biên Dịch Sách, Tài Liệu, Video Tiếng Trung Giá Hợp Lý
Giá từ 30.000 đ
Biên dịch Trung Việt
Giá từ 100.000 đ
Biên Phiên dịch Anh / Trung / Việt
Giá 1 giờ 140.000 đ
Dịch thuật tiếng Trung - Việt
Giá từ 300.000 đ
Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Dịch thuật Trung-Việt
Giá 1 ngày 200.000 đ