Nhận Dịch Văn Bản, Truyện Ngắn, Tài Liệu
Giá từ 100.000 đ
Dịch thuật các loại tài liệu,truyện, sách Anh Việt,Việt Anh.
Giá 1 ngày 200.000 đ