Thiết Kế/ Triển Khai/ Vận Hành Hệ Thống Mạng Máy Tính Doanh...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Devops, ci/cd, aws
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL,...
Giá 1 giờ 330.000 đ