MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Biên Phiên Dịch Nhật - Anh - Việt
Giá cố định 500.000 đ