Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Web và Ứng dụng
Giá 1 giờ 200.000 đ