Nhận Viết Kịch Bản, Hỗ Trợ Xây Dựng Nội Dung Phim Ngắn, Mv Ca...
Giá cố định 100.000 đ