Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Nhận dịch thuật (Ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh)Nhận đánh máy
Giá 1 giờ 60.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt Việt - Anh
Giá 1 giờ 70.000 đ