Nhận đọc nội dung cho các video và làm lời cho các bài hát...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Voiceover Tiếng Anh/ English voiceover - voice talent
Giá 1 giờ 200.000 đ