Giới Thiệu

Hoàng Thu Hương

Kỹ Năng Chuyên Môn

English

Học Vấn

Đại học Đà Lạt
Đại học,
Ngôn ngữ Anh,
Khá

Các dịch vụ của Hoangthuhuong

Phiên Dịch Tiếng Anh
Giá 1 giờ 500.000 đ