Giới Thiệu

Freelance writer

Kỹ Năng Chuyên Môn

PR Content Facebook Voice off Kịch bản TVC

Học Vấn

Học việc Báo chí và Tuyên truyền
Đại học,
Báo chí
2012
-
2016

Các dịch vụ của KimChung

Freelance writer
Giá 1 giờ 100.000 đ