Giới Thiệu

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh, có kinh nghiệm 5 năm vẽ minh họa và 3 năm biên dịch Anh-Việt Việt-Anh, 1 năm kinh nghiệm Việt-Nhật Nhật-Việt và Anh-Nhật Nhật-Anh.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Vẽ minh họa Dịch thuật

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Nguyen_Hoang_Bao_Quynh

Vẽ minh họa và thiết kế nhân vật giá rẻ.
Giá từ 400.000 đ