Giới Thiệu

Mình sử dụng thành thạo các công cụ soạn thảo như Word, Excel, Powerpoint. Ngoài ra còn có thể dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Đáng máy Dịch thuật

Các dịch vụ của Nhi_0506

Đánh máy và nhập liệu chính xác
Giá cố định 5.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt
Giá cố định 40.000 đ