Giới Thiệu

Nhận cắt file PSD thành HTML/CSS,Javascript đơn giản  giá cả sinh viên .
Làm web app bằng reactjs và nodejs

Kỹ Năng Chuyên Môn

HTML+CSS3+Javascript+React+Nodejs

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Truong_Giang

Cắt PSD Thành HTML/CSS/JS, Web App Bằng Reactjs Và Nodejs Giá...
Giá 1 giờ 80.000 đ