Giới Thiệu

Kỹ năng chủ yếu của tôi là soạn thảo và sử dụng thành thạo các phần mềm phổ biến của Microsoft, có thể nhận các việc làm thêm như copywriting hoặc lập bảng thống kê theo yêu cầu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Typing, MSWord, MSPP, MSExcel

Các dịch vụ của Natto1291

Nhập Liệu, Chuyển Đổi Văn Bản, Tạo Thống Kê Excel Đảm Bảo Chất...
Giá 1 giờ 15.000 đ