Giới Thiệu

Làm wesite, webapp, winform, android mobile app.

Dịch thuật Anh Việt Anh

Làm PowerPoint

Kỹ Năng Chuyên Môn

Android Mobile App Window App Website and web app Dịch thuật Anh Việt

Học Vấn

Huflit
Đại học,
Công nghệ thông tin,
Chính quy
2005
-
2009

Các dịch vụ của Tinysonhh

Viết bài cho website và dịch thuật Anh Việt Anh
Giá 1 giờ 100.000 đ