Edit Video

Em cần tìm một bạn edit video cho bài giữa kì ạ. Có thể hoàn thành trong một ngày ạ.

Dự Toán: 50.000 đ - 150.000 đ
Cần giao hàng trong: 1 ngày
Hạn chót: 13/11/2020
12/11/2020