Cắt PSD, Lập Trình Web, Lập Trình Frontend, Backend
Giá 1 giờ 80.000 đ
Lập trình PHP ( Laravel ) - Node JS Express - Cắt HTML/CSS và...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận Test chương trình và check dữ liệu trên SQL
Giá 1 giờ 100.000 đ