Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
0 (0)
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
0 (0)
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
0 (0)
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Web và Ứng dụng
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
0 (0)
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình front end với các ngôn ngữ lập trình Angular 2+...
0 (0)
Giá cố định 40.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
0 (0)
Giá 1 giờ 350.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ
Tải Thêm