Lập trình Python Script
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ