Lập trình VBA Excel
5.0 (1)
Giá từ 500.000 đ
Lập trình Python Script
Giá từ 1.000.000 đ
Lập trình ứng dụng Windows
Giá từ 500.000 đ
Lập trình VBA Script cho Excel
Giá từ 500.000 đ
Lập trình phần mềm trên nền tảng windows: quản lý, báo giá,...
Giá 1 giờ 160.000 đ