Thiết Kế, Xây Dựng API, IOS Application
Giá 1 giờ 60.000 đ
Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Devops, ci/cd, aws
Giá 1 giờ 200.000 đ