Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
0 (0)
Giá 1 giờ 220.000 đ
Devops, ci/cd, aws
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ