Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết kế ứng dụng .NET
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
Giá 1 giờ 120.000 đ