Cung cấp các dịch vụ của Freelancer lập trình react native, xây dựng các App chạy trên các nền tảng như IOS hoặc Android

Nhập lập trình React Native
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Web và Ứng dụng
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình ứng dụng với ngôn ngữ lập trình React Native và...
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ