Giới Thiệu

  • Golang / Nodejs

  • Amazon Web Services (AWS): CloudWatch, SNS, SQS, S3, API Gateway, Lambda, Rekognition, Cognito, Serverless,…

  • Database: SQL, Mysql, PostgreSQL, MongoDB, Elastic Search

  • Memcache, Redis

  • Docker, Kubernetes,...

  • ReactJS/Redux, Jquery, Javascript

  • Having experient working with Windows, Linux, MacOS

Kỹ Năng Chuyên Môn

NodeJS Golang Mysql PostgreSQL Docker AWS VPS Apache 2 S3 Cloudformation

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học,
Toán - Tin
2011
-
2016

Các dịch vụ của Dao_trong_nguyen

Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ