Giới Thiệu

Có khả năng lập trình các loại ngôn ngữ html, javascript, batch, java, autoit...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình Video Máy tính

Các dịch vụ của Huynh_Thanh_Liem

Coder Nhàn Rỗi Media Và Auto Tools
Giá 1 giờ 100.000 đ