Giới Thiệu

Tester chương trình

Kỹ Năng Chuyên Môn

Test và check dữ liệu SQL Test chương trình và check dữ liệu SQL

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Bean1996

Nhận Test chương trình và check dữ liệu trên SQL
Giá 1 giờ 100.000 đ