Thiết kế và lập trình website theo website mẫu

Mình cần lập một website tương tự như website dưới đây:

https://condaoexpress.com

Yêu cầu sourcecode đơn giản, dễ chỉnh sửa, cài đặt là sử dụng được ngay

Dự Toán: 1.000.000 đ - 3.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 10 ngày
Hạn chót: 31/12/2020
Thẻ tìm kiếm: Lập trình web
30/11/2020