CTV viết bài cho Blog tiếng Nhật

Sắp tới mình có kế hoạch xây dựng một trang web tiếng Nhật để dành cho đối tượng người Nhật đọc.

Do vậy, mình muốn tuyển 1 bạn có thể viết được bài viết bằng nội dung tiếng Nhật để đưa lên website.

Hiện trang web có nhiều mục (category) khác nhau, tuy nhiên bên mình nhờ bạn chủ yếu về các bài viết, tin tức liên quan đến Việt Nam và đất nước Việt Nam.

Công việc làm online là chính, thù lao trao đổi thêm.

Dự Toán: 200.000 đ - 2.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/07/2020
Thẻ tìm kiếm: blog, CTV, Nhật, Viết & dịch thuật
04/06/2020