2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
Giá từ 10.000.000 đ