Thiết kế cơ khí chi tiết máy, đào tạo CAD, CAM, CNC
Giá cố định 100.000 đ