Nhận lập trình vi điều khiển, FPGA
Giá 1 giờ 100.000 đ