Viết bài, giới thiệu website, sản phẩm.
Giá cố định 300.000 đ