Phiên Dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật
Giá 1 giờ 150.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 200.000 đ