Biên Dịch Nga – Việt, Việt – Nga
Giá cố định 50.000 đ