VFX làm kỹ xảo phim, MV(rotoscoping, paint) chạy animation 2D
Giá 1 giờ 100.000 đ