Giới Thiệu

Mình là Nam Phương, một tác giả sáng tâc truyện tự do.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết văn Viết bài quảng cáo Viết tản văn

Học Vấn

Đại học Bách Khoa
Công nghệ thông tin
2018
-
2023
Các hoạt động:Clb ảo thuật Bách Khoa

Các dịch vụ của Namphuong0110

Hiện chưa có dịch vụ nào.