Giới Thiệu

Tôi có thể cung cấp các dịch vụ thiết kế nhân vật, UX/UI game

Kỹ Năng Chuyên Môn

Character Design, UX/UI game design

Học Vấn

Arena Multiple Media
ADIM,
Mỹ thuật đa phương tiện,
Credit
2015
-
2018

Các dịch vụ của Vuybeso

UX/UI Game Design
Giá cố định 2.000.000 đ