Dịch Nhật-Việt Việt- Nhật

Adrenaline

We have two files that together total 1090 Lines of text and 10000+ Word's literally needed to be worked on.

Each of these Lines of text is formatted Like this

"Label": "Text',

Some Lines will span two Lines of text using the + sign Like this

'Label:

'Text' +
'Text2',
Some Lines will span multiple Lines without the plus

symbol Like this

'Label":
'Text',
You can identify the end of a Line since each Line will end in a comma.

Dự Toán: 4.000 đ - 15.000 đ
Cần giao hàng trong: 5 ngày
Hạn chót: 26/02/2023
Xem Thêm
Adrenaline
lets-meet
Dự án dịch thuật

Dự Toán: 25.900 đ - 1.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 3 ngày
Hạn chót: 30/01/2023

CHÀO. Tôi cần một người bản ngữ giỏi cho dự án của chúng tôi. Người có thể dịch tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Venezuela và tiếng Ả Rập. Và bạn cần phải là người bản xứ của bất kỳ.

Dự Toán: 25.900 đ - 1.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 3 ngày
Hạn chót: 30/01/2023

Vị trí: World wide
Xem Thêm