Mình đang cần hợp tác với 1 bạn thành thạo về WordPress

Công việc set up website trên nền tảng wordpress. Thực hiện các yêu cầu từ phía khách hàng. Bên cạnh đó thực hiện nhân rộng và tối ưu các website sẵn có

Dự Toán: 100.000 đ - 2.000.000 đ
Hạn chót: 29/02/2020
31/01/2020