Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Giá cố định 1.800.000 đ
Thành lập doanh nghiệp/ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh...
Giá cố định 1.700.000 đ