Viết bài quảng bá sản phẩm, thương hiệu, các bài viết giới...
Giá cố định đ