Content Writer, Designer Anh - Việt
Giá từ 250.000 đ
Biên dịch. Làm việc trách nhiệm. Giá cả hợp lý.
Giá từ 200.000 đ
Dịch thuật A-V, V-A 300-400đ/1 từ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Anh Việt - Việt Anh
Giá 1 giờ 150.000 đ
Dịch truyện và tiểu thuyết Anh-Việt, Việt-Anh
Giá cố định 40.000 đ