Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ