Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Soạn thảo văn bản, nhập liệu, dịch thuật anh việt
Giá cố định 30.000 đ
Đánh máy tại nhà
Giá từ 5.000 đ